-Corrie & Arnold

by viakunst on May 7th, 2007

 

Corrie & Arnold, Nederland, 1944 / 1942

Corrie's vader schilderde, dichtte, schreef musicals en maakte muziek. Dit stimuleerde Corrie op jonge leeftijd al om ook te gaan tekenen en knutselen. Creativiteit werd binnen het gezin gestimuleerd. Begin jaren'60 begon Corrie aan een opleiding tot kleuterleidster. Ook hier viel haar creatieve talent op. In haar werk als leidster kon zij haar creativiteit goed kwijt, maar ook in haar vrij tijd was Corrie er altijd mee bezig. Tijdens een moeilijke periode in haar leven heeft Corrie uit haar kunstzinnigheid veel kracht geput en zelfvertrouwen op weten te bouwen. Midden jaren ´60 koesterde Corrie de wens, samen met haar broer die ook tekende, naar Amsterdam te trekken, een boot te huren, en daar te leven van hun tekeningen en touwpoppen, die Corrie maakte. Hier is het nooit van gekomen, maar door de verkoop van haar poppen, heeft Corrie toch haar reis naar Afrika kunnen bekostigen.
Hier heeft zij een jaar lang ontwikkelingshulp gegeven. Eenmaal terug in Nederland, vestigde Corrie zich in Rotterdam en hervatte haar oude werkzaamheden. De creativiteit bleef voor haar noodzakelijk om zichzelf staande te houden. Via haar werk leerde Corrie haar echtgenoot Arnold kennen. Na verschillende banen en hobby´s: manden vlechten, poppen maken en kaarten maken, raakte Corrie aan het tekenen.

Op een dag, begin 2001, zaten Arnold en Corrie op het trappetje van het oude `VIA Kunst`, waar zij even pauze hielden van het kranten bezorgen. Omdat wij toen zo weinig kijkers binnenkregen, sleurden wij hen binnen en raakten aan de praat. Corrie en Arnold tekenden ook en een week later maakten zij al deel uit van het `VIA Kunst`collectief. Via Kunst en haar betrokkenen zijn nu een belangrijk onderdeel van Corrie en Arnolds leven -én andersom ! Ze vinden het prettig om er te werken en met collega´s van gedachten te wisselen. Tijdens een bezoek aan de Kunsthal raakte Corrie gefascineerd door het werk van Dick Pieters, een leeftijdgenoot.

Corrie´s werk, dat zich kenmerkt door illustratieve, pointillistische en gestileerde elementen, opgezet in bontgekleurde inkten en andere media, gaat met sprongen vooruit. Ook de populariteit ervan onder het publiek groeit zeer snel. Arnolds kwaliteiten liggen op het illustratieve vlak. Vaak brengen Corrie en Arnold in samenwerking een beeld tot stand – Corrie verzorgt de opzet, Arnold de invulling.

Hoewel Corrie en Arnold momenteel erg druk zijn met andere bezigheden en niet zoveel tijd hebben om op VIA Kunst te komen werken, zijn zij thuis enorm productief.Eens in de zoveel tijd komen ze met een grote hoeveelheid nieuw werk aanzetten wat in diverse VIA Kunst tentoonstellingen geexposeerd wordt.

Corrie & Arnold, The Nederlands, 1944 / 1942

Corrie’s father used to paint, write poems & musicals and played music. Because of this, Corrie started drawing and doing crafts at a young age. Creativity was stimulated in the family. Early in the 60’s Corrie started a school to be a kindergarten teacher, and also here her creative talent stood out. In her work as a teacher she found a good way to express her creativity, but she also kept busy in her spare time.

During a difficult period in her life, Corrie’s art gave her strength and allowed her self-confidence to grow.
Halfway during the 60’s Corrie and her brother, also an artist, had the wish to go to Amsterdam, rent a boat, and live there from the money they would make by selling drawings and Corrie’s dolls made of rope. The plan never worked out, but by selling her dolls she managed to afford a trip through Afrika.
Here she did development work for a year. When she got back to Holland, Corrie settled in Rotterdam where she picked up her old hobbies. Creativity remained neccesary to keep her going and make it through life. Through her work Corrie met her husband Arnold. After several jobs and hobbies; weaving baskets, making dolls and cards, Corrie started drawing again.

One day, in the beginning of 2001, Arnold and Corrie were sitting on the step of the old “Via Kunst” where they were taking a break from their job; delivering papers. Because we had very little visitors at this time, we dragged them inside and got talking. Corrie and Arnold started drawing and within a week they were part of the Via Kunst collective. Via Kunst and the people involved are now an important part of  Corrie and Arnolds life, and vice versa! They like to work in the atelier and to exchange ideas with their colleagues. During a visit to the Kunsthal Corrie became fascinated with the work of artist Dick Pieters, a contemporary artist.

Corrie’s work, that characterises itself by illustrative, pointillistic and stylised elements, made with brightly coloured inks and other media, is making a lot of progress. Also it´s gaining a lot of popularity with the public. Arnolds qualities are more on the illustrative side. Most of the time they cooperate to form the work of art; Corrie makes the initial sketch and Arnold does the fill-in.

Although Corrie and Arnold are very busy at the moment with and don’t have enough time to work at Via Kunst, they are very productive. Once in a while they drop by with a huge amount of work which features in several Via Kunst expositions